امروز
شرایط پذیرش جوشکاری
شرایط پذیرش نتایج آزمایشهای جوشکاری شرایط پذیرش نتایج آزمایشهای جوشکاری معیارهای پذیرش بازرسی چشمی عبارتند از : - جوش عاری از ترک باشد . – همه چاله جوشها پر شده باشند . – سطح جوش بایستی همتراز با سطح فلز پایه باشد و با ...
you tube linkedin twitter facebook