امروز
گیلان ساخت و نصب سوله
گیلان ساخت و نصب سوله  برای سوله سازی رعایت مطالب زیر مورد نیاز است بررسی میزان بار مرده، بار برف و بار نامتقارن , بررسی و تخمین بار های جانبی شامل بار باد و یا زلزله در سوله های صنعتی مسئله جرثقیل سقفی از اهمیت وی ...
facebook twitter linkedin you tube